Dünya Bankası ve PMR İngilizce Raporlar

pmr-using-carbon-revenues-cover
Emissions Trading In Practive: A Handbook on Design and Implementation

Rapor düşük maliyetli emisyon azaltımı sağlayacak politikaların oluşturma sürecine destek olması amacıyla hazırlanmıştır. Emisyon ticaret sistemlerinin (ETS) çalışma mantığını açıklamakta ve 10 aşamalı  ETS tasarlama süreci ortaya koymaktadır. Her aşama, politikanın başlıca özelliklerini şekillendirecek bir dizi karar veya eylemi kapsamaktadır. Ayrıca kavramsal analizleri ve dünyada uygulanmakta olan ETS’ler hakkında detaylı bilgileri içermektedir.

Carbon Pricing Watch 2015

Rapor, karbon fiyatlandırması hakkında önemli bilgileri özetlemektedir. Karbon fiyatlandırmasındaki güncel durumu ve uygulayıcı ülkelerdeki gelişmeleri aktarmaktadır. Aynı zamanda iklim değişikliği ile mücadelede karbon fiyatlandırmasının neden önemli araçlardan biri olduğuna ilişkin bilgileri içermektedir.

Turn Down the Heat

Rapor, Latin Amerika, Karayipler, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Avrupa’nın bazı bölgeleri ve Orta Asya’yı içeren bölgeleri kapsamaktadır. Raporun temel odağı kalkınmada iklim değişikliği risklerini incelemek ve analiz etmektir. Rapor çeşitli sektörleri kapsarken, gıda, enerji sistemleri, su kaynakları ve ekosistem hizmetlerinin öngörülmüş etkilerinin üstüne odaklanmıştır.

State and Trends of Carbon Pricing 2015

Rapor, ulusal ve bölgesel ya da şehir bazında girişimler dâhil olmak üzere, dünya çapında mevcut ve gelişmekte olan karbon fiyatlandırma araçlarına ilişkin güncel bir inceleme sunmaktadır. Ayrıca, mevcut kurumsal karbon fiyatlandırma araçlarına da genel bir bakış sağlamaktadır. İklim diyaloglarında ele alınan çeşitli konuları daha iyi yansıtmak amacıyla hazırlanan bu rapor, rekabetçilik, karbon kaçağı ve bunların karbon fiyatlandırma araçları üzerindeki etkilerini de analiz etmektedir.

The Little Data Book on Climate Change

Bu rapor, iklim değişikliği ile ilgili başlıklar hakkındaki tüm verileri içermektedir. Güncel, projeksiyonu yapılmış iklim şartlarını, iklim etkilerinin ortaya çıkarılmasını, elastikiyeti, sera gazı emisyonlarını, iklim finansmanını ve gerekli eylemleri gerçekleştirmek için güncel ulusal-uluslararası çabaları ortaya koymaktadır.

State and Trends of Carbon Pricing 2014

Dünya Bankası tarafından 2014 yılında hazırlanan bu rapor, küresel bir bakış açısı ile karbon fiyatlandırma eğilimlerini analiz etmekte ve hayata geçirilen uygulamaların gelişimini incelemektedir. Raporun odak noktasında dünyadaki güncel gelişmeler ve büyüyen tecrübelerden edinilen dersler bulunmaktadır.

Roadmap for Implementing a Greenhouse Gas Emissions Trading System in Chile: Core Design Options and Policy Decision-Making Considerations

Raporda, Şili’de kurulacak bir Emisyon Ticaret Sisteminin (ETS) nasıl çalışacağı ve çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerinin ne olacağı hakkında kapsamlı analiz yapılmıştır. Bu rapor ile Şili Hükümeti ve kilit paydaşların süreç hakkında detaylı bilgilendirmesi sağlanarak muhtemel bir ETS’nin Şili’de uygulanabilirliği incelenmiştir. Bununla birlikte, politika hedeflerini ve öncelikleri belirlemek için en uygun şekilde tasarlanacak ETS analiz edilmiştir.