Kamu ve özel sektör yetkilileriyle etkileşimli paydaş çalıştaylarında Türkiye için pilot emisyon ticaret sisteminin tasarımı görüşüldü

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) projesi kapsamında 20-23 Eylül tarihlerinde kamu ve özel sektör temsilcileriyle interaktif çalıştaylar düzenlenmiştir. Çalıştaylarda, Türkiye’de bir pilot emisyon ticaret sistemi için muhtemel tasarım seçeneklerinin tartışılması hedeflenmiştir. 20 ve 21 Eylülde gerçekleştirilen kamu sektörü çalıştayına, çeşitli bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarından temsilciler katılmıştır.

Birinci günde katılımcılar, Türkiye’de ETS için muhtemel yasal ve kurumsal yapı üzerinde çalışmışlardır. Proje ekibinin hukuk uzmanı tarafından AB, Kore ve Kaliforniya ticaret sistemleri ekseninde iyi işleyen bir ETS için hangi yasal işlevler ve kurumsal görevlerin gerektiği katılımcılarla paylaşılmıştır. Takip eden grup çalışmasında katılımcılar, Türkiye’de ETS’nin yürütülmesi öncesinde giderilmesi gereken yasal ve kurumsal eksiklikler üzerinde çalışmışlardır.  Tartışmaların en önemli çıktısı, Türkiye’de ETS’nin kurulması yönünde bir karar alınması halinde, yeni bir birincil mevzuatın yürürlüğe konmasının gerekliliğidir. Söz konusu yeni birincil mevzuatın, emisyon üst sınırının ve tahsis yöntemlerinin belirlenmesi gibi ETS’nin başlıca tasarım unsurlarını ele alması gerekecektir. Birincil mevzuat, İRD süreci, alım satımı yapılacak ürünlerin tanımı, bir emisyon borsası ve kaydının oluşturulması gibi ETS’nin daha spesifik yönlerini düzenlemek için, yeni ikincil mevzuat veya var olan mevzuata yapılacak tadillerle desteklenebilir.

Çalıştayın ikinci günü, Türkiye’de bir pilot ETS sisteminin muhtemel tasarımı üzerine odaklanılmıştır. Katılımcılar proje çerçevesinde belirlenen değerlendirme kriterlerini kullanarak, ETS’nin her bir tasarım unsuru için çeşitli seçenekleri değerlendirmiş, ayrıca Türk ekonomisinin büyümesine olanak sağlayacak esnek bir emisyon üst sınır belirlenmesi ve sistemin kabul görme düzeyini arttırmak için katılımcıların maruz kalacağı ilk maliyetleri sınırlayacak tahsis yöntemlerinin bileşimi konusundaki tercihlerini ifade etmişlerdir. Tartışmalarda, Türkiye’deki İRD yönetmeliğinin kapsamının, bir pilot ETS’ye hangi tesisleri dahil edilebileceğini belirlemek için iyi bir başlangıç noktası olabileceği sonucu çıkarken, bazı katılımcılar, sadece büyük emisyon sahibi tesisleri içeren daha dar bir kapsam yönündeki tercihlerini ifade etmişlerdir. Çalıştay, uluslararası uzman tarafından yapılan bir sunumla sonuçlanmıştır. Bu sunum, Türkiye’de pilot ETS sisteminin getirilmesi için muhtemel bir eylem planının ana hatlarını göstermiştir.

22 ve 23 Eylül’de gerçekleştirilmiş olan özel sektöre yönelik çalıştay da, benzer bir programı takip etmiştir. Birinci güne ek olarak, ikinci günde ETS için taslak  özel sektör rehberi katılımcılara sunulmuştur. Bu rehber halihazırda proje ekibi tarafından Türkiye’de şirketler tarafından gelecekte kullanılmak üzere hazırlanmaktadır. Bu rehberin içeriği konusunda katılımcıların geri bildirimleri toplanmış, ayrıca gelecekteki muhtemel paydaş etkileşimleri konusunda fikir alışverişi yapılmıştır.

Çalıştaylar sırasında paydaşlardan elde edilen bilgiler, ETS yol haritası çalışmasının nihai aşamasına katkıda bulunacaktır. Nihai raporların, yıl sonundan önce hazır hale gelmesi beklenmektedir.

Çalıştay sunumlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: