Türkiye Nisan 2016’da Paris Anlaşmasını imzaladı ve onama sürecini başlattı

haber4

Paris Anlaşması, Paris’teki 21. Taraflar Konferansı’nda (COP) 195 adet ülkenin temsilcisi tarafından müzakere edilmiş ve 12 Aralık 2015 tarihinde oybirliği ile onaylanmıştır. Anlaşma, 22 Nisan’da imzaya açılmış ve Türkiye adına, Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Sayın Fatma Güldemet Sarı, birinci günde anlaşmaya imza atmıştır. O günden bu yana 177 adet ülke, anlaşmayı imzalamıştır.

Paris Anlaşması’nı Türkiye için bağlayıcı kılmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın yetkisi altında onama ve yayınlama süreçlerinin takip edilmesi gerekmektedir. Süreç, Paris Anlaşması’nın onanmasını onaylayan özel bir yasanın yürürlüğe konmasıyla başlar ve bu yasanın, Türkiye Büyük Millet Meclis’inde oylanması ve çoğunluk oyları ile kabul edilmesi gerekmektedir. Sonrasında, bu yasa uyarınca Cumhurbaşkanı, ilgili Anlaşmayı onaylayıp çıkartmak için yetkisini kullanır. Son olarak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından onama sonrasında Paris Anlaşması, Resmi Gazetede yayımlanma günü itibariyle bağlayıcı hale gelecektir.

Paris Anlaşması, küresel sera gazı emisyonlarının (2015’teki listeye göre) en az %55’inin salımını yapmış olan 55 ülkenin anlaşmayı onaması sonrasında tam olarak yürürlüğe girecektir. Türkiye dahil imza sahibi ülkelerin onama süreci büyük önem taşımaktadır. Şu ana kadar 17 ülke anlaşmayı onamıştır ancak bunlar küresel sera gazı emisyonlarının %1’inden azına denk gelmektedir. Ancak ABD ve Çin (bir arada emisyonların %40’ından fazlasına karşılık gelmektedirler) bu anlaşmayı 2016 yılında onayacaklarını açıklamışlardır. Bu imzalarla birlikte anlaşmanın 2016 veya 2017’de yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

Paris Anlaşması’nın en önemli unsuru, bu yüzyılda küresel sıcaklık artışını 2°C’nin yeterince altında tutmaya ve hatta sıcaklık artışını, sanayi öncesi seviyelerin 1,5 °C altında sınırlamaya yönelik çabaları teşvik etmeye dair mutabakat olmasıdır.

haber4.1

Bu hedefe ulaşılabilmesi için tüm milletlerin harekete geçmesi gerekmektedir. Paris Anlaşması’na giden bu süreçte tüm taraflar, Türkiye dahil, UNFCCC Sekreteryası’na “Ulusal Katkı Niyetleri”ni (INDC) sunmuşlardır. Türkiye, INDC’sinde tanımlanmış olan azaltım tedbirleriyle, referans senaryoya göre 2030’da toplam sera gazı emisyonlarını %21’e kadar azaltmak için azami gayret sarf edecektir.