KARBON PİYASALARINA HAZIRLIK ORTAKLIĞI (PMR) PROGRAMI

”Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor”

1. Pilot Tesislerde İzleme Raporlama Doğrulama (İRD) Mevzuatının Uygulanması

Şeffaf ve etkin bir şekilde işleyen “İzleme raporlama ve doğrulama (İRD )” sistemi tüm emisyon azaltımı ve piyasa temelli mekanizmaların sağlıklı bir şekilde uygulanması açısından çok önemli bir temel oluşturmaktadır. Ülkemizde, bu kapsamda, 2014 yılında Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiş ve başarı ile uygulanmaya başlamıştır

PMR Projesi bünyesinde İRD mevzuatı ilk olarak pilot tesislerde uygulanarak test edilmiş, hem sektör hem de kamu kurumlarında kapasite gelişimi sağlanmıştır. Bu bağlamda, 18 termik elektrik üretim tesisi, 5 adet çimento ve 1 adet rafineri tesisinde İRD eğitimleri verilmiş; veri toplama ve emisyon hesaplama üzerine ilgili araçlar ve elektronik şablonlar test edilmiş; uzmanlar ile yakın çalışmalar yapılarak tesislerin izleme planları ve emisyon raporları hazırlanmıştır. Hazırlanan emisyon raporları yine proje kapsamında doğrulanarak İRD mevzuatı bütüncül bir şekilde uygulanmıştır.

İRD Pilot Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler

• Pilot tesislerde İRD uyumunun sağlanmasına yönelik olarak uzmanlar tarafından teknik destek sağlanması
• Hedef grubun kapasitesinin ve tecrübesinin artırılması; eğitimler verilmesi
• Yabancı ve yerel uzmanlar ile tesise özel izleme planlarının ve emisyon raporlarının hazırlanması
• Öğrenilen derslerin ve edinilen tecrübelerin genele yayılması

Pilot tesislerde edinilen tecrübeler, 19 Şubat 2016 tarihinde düzenlenen “İzleme Raporlama Doğrulama (İRD) Pilot Çalışmaları Tecrübe Aktarım” toplantısında diğer tesisler, kamu ve danışman firmalarla paylaşılmıştır. Sunumlara ulaşmak için tıklayınız.

ETKİNLİKLER

Doğrulama Konusunda Eğiticilerin Eğitimi Çalıştayı

19 Şubat 2016

İzleme, Raporlama ve Doğrulama (İRD) Pilot Çalışmaları Tecrübe Aktarım Toplantısı

18-19 Nisan 2016

2. Analitik Rapor 1: Türkiye’de Emisyon Ticaret Sisteminin (ETS) Kurulmasının Değerlendirilmesi

Kasım 2015 tarihinde başlatılan çalışmanın amacı Türkiye’de olası bir ETS’nin kurulması konusunda ilgili bakanlıklar ve özel sektör temsilcileri ile birlikte bir dizi çalıştaylar düzenleyerek kapasite gelişimi sağlamak; ülkemiz için olası ETS senaryoları belirlemek ve karar alıcıların bilgilendirilmesi amacıyla bir analitik rapor hazırlamaktır. Analitik rapor, ulusal taahhütlerimizi destekleyecek,  olası bir ulusal ETS’nin yapıtaşlarının ortaya konmasına yardımcı olacak; ihtiyaçların belirlenmesini sağlayarak ülkemizin hazırlık yapmasına imkân verecektir. Çalışmanın sonuç raporunun yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik “ETS Uygulama Yol Haritası” ve özel sektör için de “Özel Sektör ETS Hazırlık Yol Haritası” hazırlanacaktır.

Bu bileşen kapsamında düzenlenen toplantılar hakkında bilgi edinmek ve sunumlara erişmek için aşağıdaki etkinlikleri inceleyiniz.

RAPORLAR

Roadmap for the consideration of establishment and operation of ETS in Turkey Final Report

Emission Trading in Turkey – Guidance for Plant Operators


ETKİNLİKLER

ETS’nin Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi Kapanış Toplantısı ile ETS Bilgilendirme Toplantısı

ETS’nin Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi Bileşeni Son Çalıştayları

Emisyon Ticaret Sistemi Türkiye Senaryoları Çalıştayı Toplantısı

Emisyon Ticaret Sistemi(ETS) Tasarım Unsurları Çalıştayı

Emisyon Ticaret Sistemi(ETS) Bilgilendirme Toplantısı

3. Analitik Rapor 2: Türkiye’de Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Politika Seçeneklerinin Değerlendirilmesi

“Türkiye’de Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Politika Seçeneklerinin Değerlendirilmesi” çalışmasının amacı Türkiye’de sera gazı emisyonlarının azaltımına katkı sağlamak amacıyla ETS dışındaki diğer piyasa temelli mekanizmaların uygunluğunu araştırmak ve tavsiyelerde bulunmaktır.

Diğer piyasa temelli mekanizmalara örnek olarak, karbon vergisi, enerji verimliliği ticareti veya sektörel kredilendirme mekanizmaları örnek gösterilebilir. Ayrıca, proje bazlı ve sektörel ticaret yaklaşımlarını kapsayan “Sonuç Odaklı Finansman” gibi iklim finansmanlarını destekleyen diğer mekanizmalar da incelenecektir.

Yapılacak çalışmada, yenilikçi, ülke şartlarına uygun çeşitli piyasa temelli mekanizmalarını detaylandırarak ve değerlendirerek Türkiye’de, bu mekanizmaların uygulanabilirliği, kabul edilebilirliği ve etkilerini detaylı bir analizle sunulması planlanmaktadır.

Yapılacak çalışma sonucunda hazırlanacak olan “Türkiye’de Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Politika Seçeneklerinin Değerlendirilmesi” raporu tüm paydaşlarla paylaşılacaktır.

ETKİNLİKLER

Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarının Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi Geri Bildirim Toplantısı

13 Ocak 2017

Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmaları 1. Geribildirim ve Kapasite Geliştirme Toplantısı

05 Ekim 2016

Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarının Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi Yönlendirme Toplantısı

02 Haziran 2016

Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmaları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı

12 Mayıs 2016

4. Analitik Rapor 3: Seçilen Mekanizmaların Model ve Simülasyon Çalışmalarının Yapılması

Bu çalışmanın amacı, analitik olarak çalışılan piyasa temelli emisyon azaltım mekanizmalarının, ekonomiye ve sektörlere olan etkilerini belirlemek amacı ile modelleme  çalışmalarının yapılması ve etkilerin detaylı bir şekilde analiz edilmesidir. Bu çalışma ile ETS, karbon vergisi gibi mekanizmalarda uygulanabilecek farklı fiyatlar, emisyon azaltım alternatifleri ve maliyetleri gibi konular da dikkate alınacaktır.

Türkiye için Sektörel Bazda Marjinal Emisyon Azaltım Maliyeti Eğrilerinin Geliştirilmesi Yönlendirme Çalıştayı

5. Sentez Raporu

Analitik raporlardan elde edilecek sonuçlar sentez raporunda bir araya getirilecek ve Türkiye için bir tavsiye raporu hazırlanacaktır. Bu sentez raporu ile PMR projesinin nihai çıktısı “İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu”na sunularak, ülkemiz için piyasa temelli emisyon azaltım mekanizmalarının uygun olup olmadığına karar verilecektir.