PMR Türkiye

Türkiye, Dünya Bankası ile hibe anlaşmasını ilk imzalayan ülke olmuş ve 2013 yılından bu yana izleme, raporlama ve doğrulama mevzuatının uygulanması ile karbon fiyatlandırma mekanizmaları hakkındaki çalışmaların yapılmasına ülkemizde öncülük etmektedir.

Proje kapsamında, emisyon ticaret sistemi, karbon vergisi gibi karbon fiyatlandırma mekanizmalarının yanı sıra beyaz ve yeşil enerji sertifikaları, genişletilmiş kredilendirme mekanizmaları (scaled-up crediting mechanism), sonuç odaklı finansman gibi emisyon azaltım mekanizmaları da analitik olarak detaylı bir şekilde çalışılacaktır. Bu mekanizmaların uygulanması durumunda yaratabilecekleri ekonomik ve sektörel etkiler de belirlenerek ülkemizde karbon fiyatlandırma politikalarının uygunluğu hakkında bir sentez raporu hazırlanacaktır.

Proje süresince, karbon fiyatlandırma mekanizmaları ile ilgili kapasite geliştirme, farkındalık yaratma ve eğitim çalışmaları tüm ilgili paydaşlar ile koordinasyon içerisinde gerçekleştirilecektir.

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı – Partnership of Market Readiness (PMR) Türkiye Projesinin 1. Uygulama Fazında, karbon fiyatlandırması ve karbon fiyatlandırma mekanizmalarının kullanılması konularında kapasite geliştirme, farkındalık oluşturma ve eğitim çalışmalarının yürütülmesinin yanı sıra, karar verme süreçlerinin desteklenmesine yönelik analitik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Projenin 1. Uygulama Fazında yapılan analitik çalışmalar sırasıyla;

  • İzleme, Raporlama, Doğrulama (İRD) Sistemi Pilot Çalışmaları
  • Türkiye’de Sera Gazı Emisyon Ticaret Sisteminin Uygunluğunun Değerlendirilmesi
  • Türkiye’de Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Politika Seçeneklerinin Değerlendirilmesi
  • Karbon Fiyatlandırma Politikalarının Ekonomiye, Bütçeye ve Sektörlere olan Etkilerinin Değerlendirilmesi
  • Karbon Fiyatlandırma Politikaları Işığında Türkiye’de Karbon Kaçağı Riskinin Değerlendirilmesi
  • Türkiye’de Karbon Fiyatlandırma Politikalarının Uygulanması Konusunda Sentez Raporu

Yukarıda bahsi geçen çalışmalar ve ekonomik modellemeler sonucunda Türkiye’ye en uygun karbon fiyatlandırma mekanizması olarak emisyon ticaret sistemi tavsiye edilmiştir. Bu bağlamda 2. Uygulama Fazı’nda sağlanacak hibe desteği ile pilot ETS uygulamasının yapılmasına yönelik yasal ve teknik alt yapının oluşturulması sağlanacaktır. 2. Faz’da gerçekleştirilecek faaliyetler, ülkemizde politik bir karar olması durumunda ETS’nin, paydaş görüşleri alınmış ve hızlı bir şekilde pilot bir uygulama ile devreye alınmasını ve ülkemizin bu anlamdaki hazırlıklarını arttırmayı hedeflemektedir. Projenin 2. Uygulama Fazı 6 adet ana bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler

  • İklim Değişikliği Kanunu ve ETS yönetmeliklerinin yasal ve kurumsal altyapısının oluşturulması
  • Pilot ETS için emisyon üst sınırı ve tahsisat planlarının oluşturulması
  • ETS simülasyonu uygulaması geliştirilmesi
  • ETS için bir kayıt sistemi yazılımı altyapısının geliştirilmesi
  • Paris Anlaşması Madde 6’nın Türkiye açısından değerlendirilmesi
  • PMR projesinin iletişim stratejisinin oluşturulması

Henüz bir politik karar olmamasına rağmen, PMR Türkiye 2. Uygulama Fazı’nda gerçekleştirilecek faaliyetler ile Türkiye, uygun bir karbon fiyatlandırma mekanizmasına teknik olarak hazır hale gelecektir.

Proje Bileşenleri

Pilot Tesislerde İzleme Raporlama Doğrulama (İRD) Mevzuatının Uygulanması

Analitik Rapor 1: Türkiye’de Emisyon Ticaret Sisteminin (ETS) Kurulmasının Değerlendirilmesi

Analitik Rapor 2: Türkiye’de Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Politika Seçeneklerinin Değerlendirilmesi

Analitik Rapor 3: Seçilen Mekanizmaların Model ve Simülasyon Çalışmalarının Yapılması

Sentez Raporu

PMR Türkiye Zaman Tüneli

Şubat 2020

“Pilot ETS için Kayıt Sistemi Yazılımının Geliştirilmesi” isimli paydaş toplantısı gerçekleştirilmiştir.

“Paris Anlaşması Madde 6 Piyasa Mekanizmaları Ve Türkiye’nin Seçenekleri Değerlendirmesi” bileşeni kapsamında paydaş toplantısı gerçekleştirilmiştir.

“Türkiye'de Karbon Fiyatlandırması” konulu İletişim Stratejisi'nin ilk taslağı tamamlanmıştır. Taslak, İstanbul’da gerçekleştirilen Karbon Fiyatlandırması İletişim Planlaması Çalıştayı'nda sunulmuştur.

Türk hukuk sistemini analiz eden ve en iyi vaka çalışmalarını inceleyen “Boşluk Raporu” paydaşların görüşlerine sunulmuştur.

Şubat 2020

Kasım 2019

PMR Türkiye 2. Faz kapsamında geliştirilen TÜRKSİM ( ETS simülasyonu), resmi olarak COP 25 kapsamında yürürlüğe girmiştir.

Kasım 2019

Ekim 2019

Modeldeki varsayımlar danışman ve uzmanların görüşleri kapsamında oluşturulmuş, verilerin toplanması amacı ile paydaş toplantıları gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, “Veri Kullanılabilirliği ve Kalite Raporu” kurula sunulmuştur.

“PMR Projesi – İletişim Stratejisi” konulu toplantı gerçekleştirilmiştir.

Ekim 2019

Ağustos 2019

“Türkiye'de ETS pilot uygulaması için yasal ve kurumsal altyapı taslağının geliştirilmesi” konulu paydaş toplantıları gerçekleştirilmiştir.

Ağustos 2019

Temmuz 2019

“Emisyon sınırının tanımlanması ve ulusal tahsis planının geliştirilmesi ” konulu paydaş toplantıları gerçekleştirilmiştir.

"Türkiye için Emisyon Ticareti Simülasyonunun Geliştirilmesi" konulu paydaş toplantıları gerçekleştirilmiştir.

Temmuz 2019

Şubat 2019

PMR Projesi ikinci fazı resmi olarak başlamıştır.

Şubat 2019

2019

2019 yılı için kilit katılımcıların ve hedef gruplarının tutumlarını, motivasyonlarını ve değerlerini anlamaya yardımcı, çeşitli paydaş toplantıları gerçekleştirilmiştir.

2019

Aralık 2018

PMR projesi birinci aşamasının kapanış, ikinci aşamasının açılış toplantıları, Üniversite, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu ve Özel sektörden bireylerin katılımları ile başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Haziran 2018

Analiz Raporu 3 : “Türkiye'de Karbon Fiyatlandırmasının Mali, Ekonomik ve Sektörel Etkilerinin Modellenmesi” başarıyla tamamlanmıştır.

Analiz Raporu 5: “Türkiye'de Karbon Fiyatlandırma Politikaları Kapsamında Karbon Kaçağı Riskinin Değerlendirilmesi” raporu başarıyla tamamlanmıştır.

Mayıs 2018

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mensuplarının kapasitelerini artırmak amacı ile “İletişim Çalıştayı ve Medya Eğitimi” konulu toplantılar gerçekleştirilmiştir.

“Karbon Fiyatlandırma Politikaları kapsamında Türkiye İçin Karbon Kaçağı Riskinin Değerlendirilmesi” konulu Kapanış konferansı gerçekleştirilmiştir.

Mayıs 2018

Temmuz 2016

Elektrik, çimento ve rafineri sektörlerindeki gönüllü tesislerde pilot İRD çalışması tamamlandı.

Mayıs 2016

Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarının Türkiye'ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi" çalışması başlamıştır.

Kasım 2015

Türkiye'de Emisyon Ticaret Sisteminin (ETS) Uygunluğunun Değerlendirilmesi çalışması başlamıştır.

Şubat 2015

Gönüllü elektrik ve rafineri tesislerinde Pilot İRD Projesi başlatıldı.

Ekim 2014

Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla, PMR projesi kapsamında planlanan çalışmaların yetkililere aktarılması amacıyla "Açılış Toplantısı ve Mevcut Durum Analizi Çalıştayı" Istanbul'da gerçekleştirildi.

Şubat 2014

Izleme, Raporlama ve Doğrulama (İRD) Eğiticilerin Eğitimi düzenlendi.

Mart 2013

Amerika Birleşik Devletleri'nin Vaşington şehrinde gerçekleştirilen "5. Ortaklık Asamblesi"nde tüm paydaşlara Proje Teklif Dokümanı sunuldu.

Aralık 2011

23.12.2011 tarihinde Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı Teklifi için Hibe Anlaşması imzalanarak, karşılıklı imza sürecini tamamlayan ilk ülke Türkiye oldu.

Mayıs 2011

Birinci Ortaklık Asamblesi Barselona, İspanya'da gerçekleştirildi. PMR, Türkiye'nin de dahil olduğu 8 uygulayıcı ülkenin program kaynaklarına erişimini onayladı.

Proje Teklif Belgesinin çalışılması amacıyla 350 Bin ABD Doları olarak belirlenmiş olan hazırlık bütçesinin serbest bırakılmasına karar verildi.

Nisan 2011

Türkiye "PMR Ortaklık Asamblesi"ne üye olarak kabul edildi.