Türkiye İçin Piyasa Temelli Azaltım Politikaları Hakkında Çalıştay Düzenlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; 5 Ekim’de kamu ve özel sektör temsilcileri ile bir çalıştay düzenlemiştir. Bu çalıştay, Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Projesinin bir parçası olarak yürütülen, Türkiye için potansiyel yeni sera gazı azaltım politika seçeneklerini geliştirmeye yönelik bileşenin bir kısmını oluşturmaktadır.

Gün içerisinde katılımcılara her bir piyasa temelli politika yaklaşımı tanıtılmıştır. Çalıştay, karbon vergileri ile başlamış; ardından da enerji verimliliği ticareti, yenilenebilir enerji ticareti, kapsamlı karbon kredilendirmesi ve sonuç odaklı finansman seçenekleri ele alınmıştır. Danışmanlar, her bir seçeneğin temel tasarım unsurlarını tarif etmiş ve sonrasında bunların diğer ülkelerde nasıl kullanıldığını açıklayan bir dizi vaka çalışmasının sunumunu yapmıştır.

Her bir politika seçeneğinin sunumu ardından katılımcılar, bunların Türkiye için uygun yaklaşımlar olup olmadığını tartışmak üzere gruplara ayrılmıştır. Gruplar özellikle her bir politika yaklaşımının hangi sektörler için uygun olacağını tartışmıştır. Temel olarak elektrik, sanayi, ulaşım, atık ve bina sektörlerini dikkate almışlardır. Gruplar ayrıca her bir yaklaşımı uygulamaya geçirmek üzere kamu ve özel sektör paydaşlarının hazırlık seviyesini de görüşmüştür.

b4h2s

Katılımcıların vurguladığı önemli bir husus, yeni politikaların özel sektör üzerine getirebileceği maliyetler olmuştur. Bu durum özellikle, karbon vergisinin uygulanması halinde önemli bir endişe teşkil etmektedir. Katılımcılar, diğer vergilendirme yüklerini de dikkate alarak, maliyetlerin dikkatlice analiz edilmesi gerektiğine işaret etmişler ve gelirlerin özel sektöre geri dönüşümü için işler modellerin gerekli olduğunun altını çizmişlerdir.

Çalıştaydaki katılımcılar, potansiyel gelecek politika seçimlerinin doğru bir şekilde yapılabilmesi için karbon vergisinin emisyon ticaret sistemi (ETS) ile karşılaştırılmasının önemine de dikkat çekmişlerdir. Birden fazla politikanın bir arada uygulanmasının düşünülmesi halinde, bunlar arasındaki etkileşimin nasıl olacağı konusunda analiz yapılması gerektiğine dair geri bildirimler alınmıştır.

Katılımcıların proje ekibine sağladığı geri bildirimler son derece önem taşımaktadır ve proje analizi ile tavsiyeleri ileriki geliştirme aşamalarında kullanılacaktır. Çalıştaydaki tartışmalara ek olarak katılımcılara ilk proje raporunun taslak bir versiyonu sunulmuş ve onlara yorumlarını bildirme olanağı verilmiştir. Raporun sonraki bölümleri, Ocak 2017’de hazırlanacak, kamu ve özel sektör paydaşları ile çalıştay düzenlenecektir. Bileşen kapsamında son tavsiyeler Mayıs 2017’de sunulacaktır.

Bu çalışma, PMR Türkiye projesinin bir parçası olarak yürütülen veya planlanan diğer çalışmaların tamamlayıcısı niteliğindedir. Devam eden ayrı bir çalışma ile emisyon ticareti sisteminin potansiyel uygulamaya geçirilmesi için bir yol haritası geliştirilerek yıl sonuna kadar bir rapor hazırlaması beklenmektedir. Bununla birlikte karbon vergileri ve ETS’lere odaklanılarak, PMR projesi tarafından kapsanan tüm piyasa temelli yaklaşımların etkilerini modelleyecektir.

Projenin tanıtıcı broşürüne buradan ulaşılabilir. Bu broşür, proje görevlerinin her birini tarif etmekte ve her bir piyasa temelli politika seçeneğine açıklama getiren vaka çalışmalarını içermektedir. Broşüre ulaşmak için tıklayınız.

Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmaları 1. Geribildirim ve Kapasite Geliştirme Toplantısı sunumlarına ve dokümanlarına ulaşmak için tıklayınız.